> NIEUWS

NIEUWS

     

Solliciteren?

C&D Security zoekt momenteel enkel gediplomeerde hondengeleiders met eigen gecertificeerde hond. (M/V) Beide vooralsnog op afroepbasis.
ZZP-ers mogen reageren maar dienen rekening te houden met een gedegen navraag bij collega bedrijven en een selectieprocedure.
Tevens dienen zij een VAR-verklaring te overleggen, verzekeringspolis en een verklaring omtrent het betalingsgedrag van de Belastingdienst.

Voor allen geldt:
- Sollicitatie per email / kontaktformulier met toegevoegd CV, Foto, relevante werkervaring, motivatie en benaderbare referenties.


C&D Security beschikt niet over stageplaatsen en neemt derhalve géén adspirant beveiligers in dienst !


Nieuw beleidsplan VPB 2011-2013

De Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties heeft een nieuw en ambitieus beleidsplan. Het plan beschrijft 49 doelstellingen voor de komende twee jaar en is getiteld 'Ketenpartner in Veiligheid'.

De VPB en de aangesloten bedrijven willen een (nog) meer prominente rol spelen in de veiligheidszorg en samen met private partijen, klanten en overheden de handen ineen slaan om Nederland veiliger te maken. Hieronder treft u een greep uit de plannen en doelstellingen van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties voor 2011 tot en met 2013.

De VPB wil de publiek private samenwerking stimuleren. De vereniging wil dit mede bereiken door het ontwikkelen van modellen voor een uniforme en objectieve kosten/batenanalyse van diverse diensten van particuliere beveiligingsorganisaties in het publieke domein. De VPB wil bereiken dat de private sector de komende jaren (verder) betrokken wordt bij verkeersveiligheid, veiligheid bij grootschalige evenementen, arrestantenzorg en het gevangeniswezen. De wet en de regeling moeten voorzien in gelijke regels voor vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. De eisen die gesteld worden aan de organisatie en aan de in te zetten personen dienen gelijk getrokken te worden voor private en publieke organisaties. Daarnaast moet er een Keurmerk privaat toezicht en handhaving komen in het publieke domein.

De beveiliging moet in de ogen van de VPB een brandschone sector zijn. Dat wil zeggen dat iemand die een strafblad heeft, niet werkzaam mag zijn binnen de sector. De eisen voor het nagaan van de betrouwbaarheid van een beveiliger dienen in Europees verband geharmoniseerd te worden. Voordat een persoon uit een andere Europees land op Nederlands grondgebied als beveiliger mag werken, dient vast te staan dat deze persoon nergens in Europa een strafblad heeft.

Er komt een verplichte herhalingscursus en -toets na vijf jaar voor alle beveiligers en aan leerbedrijven moeten zwaardere eisen gesteld worden. In eerstvolgende cao moet modernisering arbeidstijden geregeld zijn en een basis gelegd worden voor ergonomisch gezonde roosters. Er moet een apart segment in de cao komen voor oproepkrachten in evenementenbeveiliging.

Het gunningscriterium "laagste prijs" moet verdwijnen uit overheidsaanbestedingen voor beveiliging. Bij aanbestedingen volgens het gunningscriterium "econmisch meest voordelige aanbieding" moet kwaliteit nog zwaarder gaan wegen. De VPB zal zich hier hard voor maken, in samenwerking met VNO-NCW en zusterverenigingen in de facilitaire dienstverlening.

.De VPB wil dat er een einde komt aan onredelijke en/of onmogelijke leveringseisen door opdrachtgevers zoals de eis van onbeperkte aansprakelijkheid of zeer lange betalingstermijnen

De VPB wil vergroting van de deskundigheid van onderzoeksbureaus door organisatie van seminars en door ontwikkeling van een databank. Ook moet toegang tot informatie van Kamer van Koophandel, RDW en SIDN verkregen worden.

Het moet eenvoudiger worden om lichte geweldsbevoegdheden aan beveiligers toe te kennen. Zowel voor het gebruik van handboeien als voor tie-wraps moet een eenduidige toestemmingsprocedure komen waarbij een einde moet komen aan regionale verschillen. Beveiligers moeten onder voorwaarden de bevoegdheid krijgen iemand een legitimatiebewijs te vragen.

Het plan is gebaseerd op een tegelijkertijd verschenen Visiedocument 'Vergroten van Veiligheid'.

Links:
Beleidsplan 2011-2013......en.....Visie VPB op de toekomst


Bärke, diensthond NBvdD
Kort geleden is Bärke geslaagd voor de keuring Ned. Bond van de Diensthond. Met 287 punten. :yeah:
C&D Security Support is trots op dit behaalde resultaat. In de korte tijd dat Beertje bij ons is en daarmee dus de korte tijd die we hadden hem klaar te maken mogen we zeker blij zijn met dit resultaat. Natuurlijk moeten we dan Jos van den Ierssel vermelden ( King Security) die in deze zeer korte tijd Beertje (en zijn geleider) heeft klaargemaakt voor deze keuring. Het was niet mogelijk geweest zonder zijn kennis, inzicht, wijsheid en liefde voor de hondjes(sport) in het algemeen en Bärke in het bijzonder. Waarvoor diep respect...:worship:
De hulp van de collega's Johan (Black Security) en Mark (Mark Security) is bijzonder op prijs gesteld en zal niet worden vergeten.
Beertje treedt in de voetsporen van Cody en zal hem de mogelijkheid geven van zijn pensioen te kunnen gaan genieten, wat hij zo verdiend heeft. Natuurlijk zal Cody, als oude wijze PH2 hond, niet worden vergeten en betrokken blijven worden bij het werk en training van Beertje en de training van Luna....en waar nodig hun liefdevol of vermanend toeblaffen.
Want ook die positie heeft Cody zo verdiend.

 CODY


Waarschuwingsregister -"Zwarte Lijst"- voor beveiligingspersoneel

De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties zal binnenkort een waarschuwingsregister in het leven roepen, waarin namen zijn opgenomen van mensen die niet meer in aanmerking komen voor een betrekking in de beveiligingsbranche.

Met dit nieuwe instrument brengen we de integriteit en de betrouwbaarheid van de professionele bedrijven in de sector op een nog hoger niveau zegt Tjibbe Joustra, voorzitter van de VPB. Iedere beveiligingsmedewerker in Nederland moet van onbesproken gedrag zijn. Een klant van een beveiligingsbedrijf moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat zijn bezit of personeel door integere beveiligers wordt bewaakt. De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus regelt dit. Iemand mag pas werken in de beveiliging na een diepgaande screening door de politie. Die gaat verder dan bijvoorbeeld de door gemeenten afgegeven verklaring omtrent het gedrag. Als ook het vakdiploma behaald is, ontvangt de beveiliger in spé een legitimatiebewijs dat drie jaar geldig is.

Het systeem van de politiescreening is helaas niet waterdicht, legt Joustra uit. In de dagelijkse praktijk zien we wel eens dat een wegens diefstal ontslagen beveiliger binnen een paar dagen alweer voor een ander bedrijf in een andere regio werkt. Zelfs als er aangifte gedaan is kan het voorkomen dat iemand elders door de screening heen glipt. Dit heeft onder andere te maken met de tijd die gemoeid is met verwerking van aangiftes en met het feit dat elke politieregio zelfstandig is als het gaat om de uitgifte van de legitimatiebewijzen, waardoor er regionale verschillen zijn in werkwijze. Maar ook met aangiftes die niet tot vervolging leiden.

De beveiliging is volgens Joustra een zeer professionele branche geworden die brandschoon wil zijn. Als het gaat om de bewaking van personen en goederen moeten onze beveiligers voor 100% integer zijn. Zelfs één beveiliger met strafrechtelijke antecedenten is te veel. De politie werkt aan verbeteringen in de afgifte van legitimatiebewijzen. En hoewel de VPB daarbij betrokken wordt, wil zij er niet op wachten. Het waarschuwingsregister vormt een extra check voor bedrijven die op het punt staan een nieuwe beveiliger in dienst te nemen.

Gisteren maakte de Vereniging van Particuliere Beveiligers (VPB) bekend dat het waarschuwingsregister formeel wordt goedgekeurd. Bewakers die in de fout zijn gegaan en niet meer in de beveiligingsbranche mogen werken, zijn hiermee vanaf volgend jaar te vinden op een zwarte lijst.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft geen bezwaren ontvangen. Het register moet voorkomen dat beveiligers die bij een bedrijf zijn ontslagen wegens zaken als mishandeling of fraude, kort daarop aan de slag kunnen bij een ander beveiligingsbedrijf.Nieuwe diensthond - Bärke

C&D Security Support heeft er een nieuwe diensthond bij.
De 5-jarige x Mechelse Herder Bärke (Beerke/Bearke)
Bärke heeft in mei 2010 het certificaat Politiehond 1 (met lof) behaald met 412 punten.
Het is een vrolijke, rustige, sociale en eerlijke hond die hard inkomt met een zeer harde beet.
Momenteel zit hij in de gewenningsfase met de ander honden om in de roedel te worden opgenomen, wat tot nu toe zeer goed gaat.
Binnenkort gaat hij op toetsing waar nu voor getraind wordt door geleider Diablo.
Bärke straalt nu al rust uit en richt zich, naar blijkt, zeer snel op zijn geleider.
Bärke stamt af van Rudy .
 

Zeker vermeldt dient te worden dat C&D Security Support de nieuwe diensthond heeft verkregen door bemiddeling en hulp van
Dhr. Schellart van Dogsecurity4u waarvoor uiteraard onze dank.
Dhr. Schellart heeft hiermee voor ons aangetoond een goede partner en steun te zijn op het gebied van het (KNPV) hondensport en het diensthondenwerk.